Preoperative risk factors in recurrent endometrioma after primary conservative surgery
Seung Joo Chon, Seung Hyeong Lee, Joo Hyun Choi, Ji Sung Lee
Obstet Gynecol Sci. 2016;59(4):286-294.   Published online 2016 Jul 13     DOI: https://doi.org/10.5468/ogs.2016.59.4.286
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical characteristics difference between early and late recurrence of ovarian endometriosis after laparoscopic cystectomy
Xiaoyan Li, Wen Zhang, Xiaopei Chao, Yi Dai, Jinghua Shi, Shuangzheng Jia, Sikai Chen, Yushi Wu, Zhiyue Gu, Jinhua Leng
Archives of Gynecology and Obstetrics.2020; 302(4): 905.     CrossRef
Serum antimüllerian hormone concentration increases with ovarian endometrioma size
Louis Marcellin, Pietro Santulli, Mathilde Bourdon, Clémence Comte, Chloé Maignien, Pierre Alexandre Just, Isabelle Streuli, Bruno Borghese, Charles Chapron
Fertility and Sterility.2019; 111(5): 944.     CrossRef
Risk factors for postoperative recurrence of ovarian endometriosis: long-term follow-up of 358 women
Xiao-Yan Li, Xiao-Pei Chao, Jin-Hua Leng, Wen Zhang, Jun-Ji Zhang, Yi Dai, Jing-Hua Shi, Shuang-Zheng Jia, Xiao-Xuan Xu, Si-Kai Chen, Yu-Shi Wu
Journal of Ovarian Research.2019;[Epub]     CrossRef
Risk Factors for Recurrence of Ovarian Endometriosis in Chinese Patients Aged 45 and Over
Zheng-Xing He, Ting-Ting Sun, Shu Wang, Hong-Hui Shi, Qing-Bo Fan, Lan Zhu, Jin-Hua Leng, Da-Wei Sun, Jian Sun, Jing-He Lang
Chinese Medical Journal.2018; 131(11): 1308.     CrossRef